N. thorelii x x trusmadiensis

N. thorelii x x trusmadiensis

N. thorelii x x trusmadiensis

N. thorelii x x trusmadiensis